W ciągu ostatnich kilku tygodni niektórzy użytkownicy napotkali znany kod błędu przepełnienia matematycznego podczas przebudowy varchar na numeryczny typ danych SQL. Kilka czynników może powodować ten problem. Przyjrzymy się im teraz.

Jaki masz problem z komputerem? Rozwiąż je wszystkie jednym kliknięciem dzięki najlepszemu narzędziu do naprawy systemu Windows.

Serwer: komunikat 8115, poziom 16, stan 10, błąd zalewania arytmetycznego w wierszu kilka podczas konwersji liczby na nowy numer typu danych. Przyczyny: Ten błąd zwykle występuje w przypadku dziesiętnych lub liczbowych stylów danych, gdy precyzja pochodząca z całego promienia lub zmiennej nie jest wystarczająca do przechowywania przypisanej mu pozytywnej wyceny.

Poniżej znajdują się niektóre z Twoich danych w formie tabelarycznej, z którymi pracuję.

Napraw swój komputer teraz za pomocą Reimage

Czy Twój komputer działa wolno, ulega awarii lub wyświetla niebieski ekran śmierci? Nie bój się, pomoc jest tutaj! Dzięki Reimage możesz szybko i łatwo naprawić typowe błędy systemu Windows, chronić swoje pliki przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, przestarzałym komputerem — pobierz Reimage i odzyskaj swoje życie!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu błędów

 •  UTWÓRZ TABELĘ # Test(   Val varchar (5)  . **cr** **cr** Wpisz varchar (5))WSTAW WARTOŚCI TESTOWE („Tak”, „Tekst”)WSTAW # WARTOŚCI testowe ("10", "Int")WSTAW #TestVALUES ('10,00','liczba zmiennoprzecinkowa').WSTAW #TestVALUES ('9.00', 'liczba zmiennoprzecinkowa').WSTAW #TESTVALUES Pożądane ('9', 'int') 

  Chcę utworzyć zapytanie, które poinstruuje mnie osobiście, jeśli uśmiech „Val” wynosi <= 9,00 (musi mieć na typ danych). Tym razem zrobiłem co następuje:

  błąd przepełnienia arytmetycznego przy konwersji varchar na typ danych liczbowych sql

   SELECT *Z   (    WYBIERAĆ    OT # Test    GDZIE typ oznacza „Int”  ) Tylko IntsO Tylko wewn.Wart <= 9,00 

  Daje mi to ten szczególny błąd przepełnienia arytmetycznego. Jeśli jednak wykluczę wiersz danych z jakąś wartością „10”:

  Dlaczego nie mogę przekonwertować ułamka dziesiętnego, aby można było A varchar 8?

  Oto co najmniej jeden problem: CONVERT (VARCHAR (8), CONVERT (DZIESIĘTNY (8.4)) Dziesiętny (8.4) określa około 8 liczb, od 4 do ok dziesiętnego o liczbie. To NIE bierze pod uwagę rzeczywisty punkt dziesiętny.Możesz zaoferować wartość taką jak: 1234.5678, która może być prawidłową liczbą dziesiętną (8,4), również nieważną dla varchar (8).

   WYBIERZ *Z  (    WYBIERAĆ    Numer OT Test    Typ O to'Int'    A wartość <> '10'  ) Tylko IntsO Tylko wewn.Wart <= 9,00 

  Działa bez żadnych stanów rzeczy. Moje pytanie nie brzmi, jak to naprawić, ponieważ wiem, że mogę łatwo przekonwertować dane rynkowe do formatu, który chcę.

  Moje pytanie brzmi, dlaczego wartość „10” w kolumnie „Val” zwraca nowy wielki błąd. Logika powinna często zwracać „Fałsz” i po prostu wykluczać wiersze narzuty na łóżko ciężarówki, ponieważ „10” (która, we własnym mniemaniu, jest domyślnie przekonwertowana) jest znacznie większa niż 9.00.

  Co to jest zwykle błąd przepełnienia arytmetycznego w SQL Server?

  Błąd przepełnienia arytmetycznego SQL podczas zmiany varchar na numeryczny typ danych. Błąd przepełnienia matematycznego występuje, gdy wartość liczbowa i wartość dziesiętna są dostosowywane do typu rekordu wraz z precyzją varchar, jawnie lub niejawnie, a także zmienna lub kolumna varchar jest po prostu za mała, aby pomieścić wartość dziesiętną lub liczbową do udowodnić napisane.

  Występuje błąd przepełnienia arytmetycznego, więc gdy prawie wszystkie zalety liczbowe lub dziesiętne są konwertowane na sporych rozmiarów typ danych varchar, jawnie lub zdecydowanie, w wyniku czego jego zmienna lub kolumna varchar nie zawsze będzie wystarczająco długa, aby pomieścić aktualną wartość dziesiętną lub liczbową .

  CREATE TABLES (CID INT NOT CNAME null, VARCHAR (15),

  CCOST DECIMAL (5,4) DEFAULT '15000.1234'); WSTAWIĆ WARTOŚCI SAMOCHODÓW (CID, CNAME) (123, „BOLERO”);
  WYBIERZ * Z SAMOCHODÓW; - RZUĆ SAMOCHODY;

  Czym jest zdecydowanie błąd przepełnienia arytmetycznego?

  Błędy „Błąd przepełnienia arytmetycznego podczas odwracania IDENTITY na int ins występuje, gdy duża wartość IDENTITY jest na stałe wstawiona do kolumny int, ale cena jest poza zakresem.

  Typy danych wskazujące na tabele liczbowe o stałej precyzji przy użyciu skalowania dziesiętnego [(p [, s])], a zatem liczby [(p [, s])].

  W przypadku zastosowania najlepszej precyzji prawidłowe wyceny wynoszą od 10^38 do +1 dziesięć^38-1.

  błąd arytmetyczny powodzi podczas konwersji varchar na numer typu danych sql

  Synonimy ISO dla dziesiętnego to luty dec (p, s). Liczba odpowiada funkcji dziesiętnej.

  Maksymalna łączna liczba powiązana z dziesiętnymi witrynami sieci Web, która ma być zebrana z odroczoną i po prawej stronie sytuacji dziesiętnej.

  Dokładność musi wynosić 1 doskonały, aż maksymalna precyzja wynosi 38. Domyślna precyzja może wynosić 18.

  Nie. Ułamki dziesiętne, które mają być przechowywane po prawej stronie przecinka dziesiętnego. Ta liczba zawsze była odejmowana daleko od p, aby określić maksymalny wybór cyfr przed materią dziesiętną na lewo od i powiedziałbym kropkę dziesiętną.

  Skala powinna znajdować się w powietrzu do 7 procent. Skala powinna być określona jako pierwsza, gdy precyzja jest precyzyjna. Domyślnie odpowiednia skala jest uważana za 0; zatem 7 <= s i9000 <= p. Maksymalny rozmiar doświadczonej pamięci zależy od precyzji.

  Precyzyjne bajty pamięci

  Jak naprawić błąd arytmetycznego powodzi w SQL?

  SQL Server zawiera pewne błędy, ponieważ możemy przechowywać zarówno 700, jak i 1000, ale najlepiej zrozumieć, jak może przechowywać wartość NUMERYCZNA (5.2) to dosłownie 999 przed przecinkiem dziesiętnym. Używasz, aby poprawić wiarygodność niektórych przechowywanych zmiennych, dopóki ta liczba również nie stanie się równa, na przykład. Wykonanie @sample NUMERIC (6,2) naprawi ten błąd.

  1-9

  10-19 9

  20-28 13

  29–38 powyżej siedemnastu

  W przypadku tych dziesiętnych i liczbowych precyzyjnych typów rekordów SQL Server traktuje każdą pojedynczą kombinację jako unikalny zakres yesdata pod względem dokładności w połączeniu ze skalą. Na przykład punkty dziesiętne (5,5) i miejsca dziesiętne (5,0) są wyświetlane w różnych typach przepustowości.

  W instrukcjach Transact-SQL stała z prawie kropką dziesiętną jest automatycznie konwertowana na dowolny rodzaj wartości danych liczbowych przy użyciu najmniejszej precyzji i odpowiedniego skalowania. W przypadku badań naukowych stała 12,345 przekształca się w główną wartość liczbową z rozsądną spójnością 5 i skalą zawierającą 3

  Jak zacząć poprawiać varchar na numeryczne?

  Aby złagodzić błąd aktualizacji, wystarczy oddzielić przecinek (,) ze względu na żądaną wartość varchar, aby zwiększyć do wartości liczbowej. Notatka. W przypadku tego elementu należy ponadto określić, że wartość varchar, która ma zostać pozytywnie przekonwertowana, jest rzeczywistą liczbą użytkowników, którzy chcą przekonwertować, aby pomóc w przekształceniu typu danych liczbowych.

  Konwersja wiarygodnej wartości dziesiętnej lub liczby na zawieszoną kropkę lub liczbę rzeczywistą może spowodować pewną utratę precyzji. Konwersja na int, smallint, tinyint, float, pure, your money, smallmoney lub upewnienie się, że dziesiętny, prawdopodobnie numeryczny, może spowodować powódź.

  Domyślnie SQL Server może korzystać z zaokrąglania, gdy liczba jest przywracana do wartości dziesiętnej lub numerycznej z powodu mniejszej precyzji, a zatem skalowania. Jeśli jednak parametr dostrajania ARITHABORT jest zwykle ustawiony na WŁ., SQL Server uruchamia błąd przepełnienia. Utrata precyzji i skali jest zwykle niewystarczająca, aby zwiększyć błąd.
  Podczas konwersji wartości zmiennoprzecinkowych lub głównych na aspekty dziesiętne lub liczbowe, prawidłowa liczba dziesiętna nie przekracza siedemnastu miejsc po przecinku. Każda wartość zmiennoprzecinkowa <5E-18 prawdopodobnie zawsze zostanie przekonwertowana na 0. Problem rozwiązany:

  Czy Twój komputer działa wolno? Napraw to za pomocą Reimage, jedynego oprogramowania, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

  Dlaczego moja kolumna Val projektuje przepełnienie arytmetyczne?

  Dziękuję Ci. Daje to przepełnienie arytmetyczne, ponieważ out próbował niejawnie przekonwertować kolumnę Val na NUMERYCZNĄ (3,2), która oczywiście przelewa się z dwucyfrowym kapitałem, takim jak 10. Robi to za pomocą LICZBY (3,2) jako wybór w połączeniu z wartościami rozmiaru docelowego, ponieważ my jest najmniejszą liczbą 9,00, jaką można dopasować.

  Czy ładny ciąg zawierający maksymalnie 150 liczb może spowodować przepełnienie?

  Dowolny ciąg dzięki danej spacji może być rozumiany jako liczba całkowita, a czasem nigdy jako liczba całkowita, przepełnienie i instancje nie. To prawda. Numer o nazwie PrivilegeID z 155 cyframi mniej jest identyfikatorem, którego nie można się spodziewać. W mojej skromnej radzie nawrócenie nie powinno nastąpić przy użyciu wszystkich.

  Arithmetic Overflow Error Converting Varchar To Data Type Numeric Sql
  Varchar를 데이터 유형 숫자 Sql로 변환하는 산술 오버플로 오류
  Rekenkundige Overloopfout Bij Het Converteren Van Varchar Naar Gegevenstype Numeriek Sql
  Arithmetischer Uberlauffehler Beim Konvertieren Von Varchar In Den Datentyp Numerisch Sql
  Erro De Estouro Aritmetico Ao Converter Varchar Em Tipo De Dados Sql Numerico
  Oshibka Arifmeticheskogo Perepolneniya Pri Preobrazovanii Varchar V Chislovoj Tip Dannyh Sql
  Error De Desbordamiento Aritmetico Al Convertir Varchar A Tipo De Datos Numerico Sql
  Errore Di Overflow Aritmetico Durante La Conversione Di Varchar Nel Tipo Di Dati Numerico Sql
  Aritmetiskt Spillfel Vid Konvertering Av Varchar Till Datatyp Numeric Sql
  Erreur De Debordement Arithmetique Lors De La Conversion De Varchar En Type De Donnees Sql Numerique